privacyverklaring

Privacyverklaring
 
Salon Pure Beauty, gevestigd aan Lede 17, 2741 MB te Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Salon Pure Beauty
Lede 17
2741 MB  Waddinxveen
Tel: 0182 - 600 394
info@salonpure-beauty.nl
www.salonpure-beauty.nl
 
Mevr. P. van Hees is de functionaris gegevensbescherming van Salon Pure Beauty, zij is te bereiken via info@salonpure-beauty.nl.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Salon Pure Beauty verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
 
Bijzondere en\of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Salon Pure Beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u nl.:
- Gezondheid; het noteren van medische gegevens die van groot belang kunnen zijn voor de
   behandeling/verzorging. Bv. het hebben van diabetes, allergie, huidproblemen, hartproblemen  
   (gebruik van bloedverdunners), vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met
   cytostatica (chemotherapie) ect.
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De website en\of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
   websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
   controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
   van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als
   u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
   dan contact met ons op via info@salonpure-beauty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag Salon Pure Beauty persoonsgegevens verwerken:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
   stemmen op uw voorkeur
- Verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
   belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming:
Salon Pure Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluit over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder daar een mens (Bv. een medewerker van Salon Pure Beauty) tussen zit. Salon Pure Beauty gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Cosmeticienne, en Apple/Windows besturingssysteem. Salon Pure Beauty gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken via onze website.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Salon Pure Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet kent verschillende termijnen, die verschillen per persoonsgegevens en/of doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Op grond van de belastingdienst geldt een bewaartermijn van 7 jaar.
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Salon Pure Beauty versterkt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Salon Pure Beauty gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salon Pure Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salonpure-beauty.nl
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dit kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Salon Pure Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.
 
Salon Pure Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact met ons op.